Registracija su esveikata.lt
Skambinkite I–V 8:00–18:00 (8 421) 69 046

Psichiatrijos dienos stacionaro įkūrimas Pakruojo rajono savivaldybėje

PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO

ĮKŪRIMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

eur

PROJEKTAS „PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO

IKŪRIMAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

NR. 09-019-P-00018

Viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Pakruojo PSPC) pradeda įgyvendinti projektą - „Psichiatrijos dienos stacionaro įkūrimas Pakruojo rajono savivaldybėje“. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, pagal „Dėl 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos bei ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo veiklos vadovo patvirtinimo“ suteiktus įgaliojimus.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2023-12-21. Įgyvendinimo pabaiga numatoma 2025-08-31. Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-1243 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą““ skirta 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Visa numatoma projekto finansavimo suma - 228 000,00 Eur.

Psichikos sveikata nacionaliniuose ir tarptautinių organizacijų (pvz. OECD 2022 m. leidinyje The provision of community-based mental health care in Lithuania) strateginiuose dokumentuose  įvardijama kaip ilgalaikis ir reikšmingas iššūkis Lietuvos sveikatos sistemai, kadangi Lietuvoje dominuoja aktyviojo gydymo stacionaro paslaugos, kurios sudaro 50 proc. visų specializuotų paslaugų, stacionarinių paslaugų finansavimui išleidžiama ypatingai didelė privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų suma ir ypatingai trūksta bendruomeninių ir specializuotų ambulatorinių paslaugų, todėl numatoma 50 proc. šalyje padidinti psichikos sveikatos dienos stacionarų paslaugų aprėptį. Ne išimtis ir Pakruojo rajono savivaldybė. Remiantis Higienos instituto 2022 m. duomenimis, 3100 Pakruojo rajono savivaldybės gyventojų turėjo diagnozuotą psichikos ir elgesio sutrikimą ir tikėtina, kad dar daugiau turi nediagnozuotų sutrikimų ar susiduria su reikšmingais psichikos sveikatos sunkumais, todėl šiems asmenims galėtų būti aktualios šios paslaugos.

Sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Šiaulių regiono įstaigų modernizavimo plane nurodoma, jog nepaisant prognozuojamo gyventojų skaičiaus mažėjimo regione (49,5 tūkst. gyv. sumažėjimas iki 2030 m.), psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų poreikis didės iki 37,6 tūkst. paslaugų 2030 m. bei numatomas Šiaulių regiono savivaldybėse, tame tarpe Pakruojo rajono savivaldybėje, psichiatrijos dienos stacionarų steigimas.  Atsižvelgiant į tai, Pakruojo rajono savivaldybėje planuojama įkurti psichiatrijos dienos stacionarą bei pradėti teikti psichiatrijos dienos stacionaro paslaugas.

Projekto tikslas - pagerinti psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumą Pakruojo rajono savivaldybės gyventojams.

Projekto tikslinė grupė - psichikos ir elgesio sutrikimų ar požymių turintys asmenys, šių asmenų artimieji, asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, psichikos sveikatos priežiūros specialistai. 

Pakruojo PSPC numatomos projekto veiklos:

  • Bus kuriama psichiatrijos dienos stacionaro skyriaus infrastruktūra, kuri reikalinga ambulatorinių psichikos sveikatos paslaugų ir psichosocialinės reabilitacijos plėtrai. Tai yra remontuojamos patalpos, esančios adresu J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojis, antrame aukšte – iš viso apie 131 kv. m, pritaikant jas psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimui ir sukuriant 9 vietų psichiatrijos dienos stacionarą;  
  • Bus atliekami paprastojo remonto darbai (apdailos darbai, vandentiekio ir nuotekų, šildymo, vėdinimo, elektros, gaisrinės ir apsauginės, elektroninių ryšių sistemų įrengimas ir kt.). Numatoma įrengti: viena individualaus konsultavimo, trys grupinių užsiėmimų patalpos, patalpa valgymui bei poilsiui bei pagalbinės patalpos (pacientų persirengimo patalpa, koridoriai).
  • Tame pačiame aukšte yra įkurtas psichikos sveikatos centras, teikiantis pirminės psichikos sveikatos paslaugas, todėl tiek psichikos sveikatos centro, tiek naujai įkurto psichiatrijos dienos stacionaro pacientai ir darbuotojai galės bendrai naudotis tam tikromis patalpomis (procedūriniu, registratūra/administravimo patalpa, sanitariniais mazgais).
  • Numatoma įsigyti įrangą, baldus bei priemones, reikalingas numatytų terapijų taikymui, taip pat pacientams pavalgyti, pailsėti bei persirengti skirtose patalpose, administravimo patalpoje ir procedūriniame kabinete;
  • Bus kuriamos teisės aktų reikalavimus atitinkančias sąlygas terapijų (A intervencijų grupės: individualių gydytojo psichiatro, medicinos psichologo, socialinio darbuotojo, psichikos sveikatos slaugytojo, ergoterapeuto, meno terapeuto, kineziterapeuto konsultacijų; B intervencijų grupės: grupinių psichoedukacinių užsiėmimų, grupinių meno, grupinių medicinos psichologo intervencijų, judėjimo įgūdžių lavinimo, įgūdžių, susijusių su mokymusi, žiniomis ir pažinimu, lavinimo, filmų, biblioterapijos, audiovizualinės, progresyvinės raumenų relaksacijos, autogeninių treniruočių, šeimos konsultavimo, individualaus psichosocialinio konsultavimo; C intervencijos grupės: audiovizualinės, progresyvinės raumenų relaksacijos, autogeninių treniruočių relaksacijos esant specialisto stebėjimui, šviesos terapijos, asmeninės priežiūros ir kitų kasdienio gyvenimo įgūdžių mokymo, socialinių ir bendravimo įgūdžių lavinimo, žaidimo, laisvalaikio arba poilsio, vibroakustinės ir multisensorinės) taikymui,  tokiu būdu užtikrinant kuo įvairesnį pacientų poreikių tenkinimą bei sudarant galimybes apie 2250 paslaugų suteikimui per metus.

 Projekto rezultatai ir tęstinumas:

  • Fizinis tęstinumas - projekto metu sukurtų rezultatų (sukurtos ir/ar modernizuotos infrastruktūros) palaikymas bus užtikrinamas projekto vykdytojo nuosavomis lėšomis, kurios gaunamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) kaip apmokėjimas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Patalpos ir toliau priklausys Pakruojo rajono savivaldybei, o VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras jas naudos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras toliau rūpinsis modernizuotų patalpų ir įsigytos įrangos eksploatavimu bei tinkamu naudojimu psichiatrijos dienos stacionaro sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, teikimui.
  • Veiklos rezultatų tęstinumas. Viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras užtikrins projekto veiklų tęstinumą po projekto finansavimo pabaigos. Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimui, ne mažiau kaip 5 metus po projekto finansavimo pabaigos, bus naudojamos įgyvendinant projektą suremontuotos patalpos, įsigyta įranga.

Įgyvendinant projektą bus laikomasi horizontaliųjų principų ir atitinkamų Chartijos nuostatų bei atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Paslaugos bus teikiamos visiems pacientams, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt. Įgyvendinant projektą horizontalieji principai nebus pažeidžiami, nebus numatyta projekto įgyvendinimo veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį laikantis horizontaliosios politikos principams.