Registracija su esveikata.lt
Skambinkite I–V 8:00–18:00 (8 421) 69 046

Projektai

logotipas12598

“Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimo” projektas Nr.  LT03-2-SAM-K02-004

Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau - Pakruojo PSPC) kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu pradeda įgyvendinti “Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimo” projektą Nr. LT03-2-SAM-K02-004. Projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis

Projekto tikslas - teikti paramą ir pagerinti Pakruojo rajono besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2021 m. gruodžio 01 d. - 2024 m. balandžio 30 d.

Siekiant įgyvendinti užsibrėžtą tikslą, bus kuriamas šeimų lankymo modelis, skirtas ankstyvai intervencijai. Norint užtikrinti projekto sėkmę, specialistamsbus kuriama mokymų programa, įgalinanti teikti ankstyvos intervencijos paslaugas, skirtas besilaukiančioms, pagimdžiusioms ir auginančioms vaikus iki 2 metų moterims bei jų šeimoms. Mokymų programai atrinkti motyvuoti, bendraujantys ir empatiški specialistai, kurių ameninės savybės padės užtikrinti projekto sėkmę.

Kodėl reikalingas šis projektas?

Nors daugeliui tėvų noras mylėti ir rūpintis savo vaiku atrodo natūralus ir savaime suprantamas dalykas, tačiau dalis šeimų patiria sunkumų, kuriuos patiems, be išorinės pagalbos išspręsti sunku. Tam, kad vaikas visapusiškai vystytųsi, svarbu harmonija, laimė šeimoje, tėvų meilė bei supratimas. Dažnai girdima, kad vaikai, kurie patyrė netinkamą elgesį kūdikystėje ar vaikystėje, paauglystėje dažniau linkę į priklausomybes, nusikalstamą veiką, rizikingą seksualinę elgseną bei smurtą, o suaugę dažniau kenčia nuo psichosocialinių problemų bei lėtinių ligų. Kitų šalių patirtis rodo, kad įdiegus šeimų lankymo modelį sumažėja rūkančių moterų nėštumo metu, mažiau nėštumo hipertenzijos diagnozių bei ankstyvo gimdymo. Mažėja ir naujagimių mirtingumas, antrojo nėštumo tikimybė per 2 metus po pirmojo gimdymo, sumažėja vaikų hospitalizacijų dėl traumų, fiksuojama mažiau smurto atvejų prieš vaikus ir net jaunimo suėmimų už nusikalstamas veiklas.

Taigi, Pakruojo PSPC šio projekto įgyvendinimu prisidės prie pirmosios Lietuvoje iniciatyvos, skirtos padėti šeimoms, ypač iš pažeidžiamų grupių, ugdyti tėvystės įgūdžius, padėti kurti saugią aplinką vaikams, keisti “kultūrinį – istorinį” sąmoningumą apie vaikų priežiūrą ir auklėjimą. “Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas” projektas leis sukurti paslaugą, orientuotą į pacientą, ugdyti šeimų sąmoningumą bei atsakomybę už jų ir jų vaikų sveikatą bei saugumą.

Kartu už žaliąją, konkurencingą ir įtraukią Europą 

 

Project “The implementation of the model of family attendance in the provision of early intervention services”No LT03-2-SAM-K02-004

Primary Health Care Center of Pakruojis district (hereinafter – Pakruojis PHCC) and the Lithuanian University of Health Sciences implement a project “The implementation of the model of family attendance in the provision of early intervention services” No LT03-2-SAM-K02-004. The project is being implemented by the European financial mechanism of the European Economic Area.

This project aims to provide support and improve the information for expectant mothers in Pakruojis district during their pregnancy, after giving birth, and until their children are 2 years old.

The duration of program implementation is from December 1, 2021, to April 30, 2024.

To achieve this aim, a model for family visits for early intervention will be developed. To ensure the success of the project, a training program will be developed for professionals to enable early intervention services for women and their families who are expecting, after giving birth and raising children under 2 years old. Motivated, communicative and empathetic specialists are selected for the training program. These personal qualities will help to ensure the success of the project.

Why is this project needed?

For many parents, the desire to love and take care of their children seems natural and self-evident, however, some families experience difficulties that are difficult to resolve on their own without any help. Harmony, family happiness, parental love, and understanding are important for the comprehensive development of the child. It is often heard that children who have experienced abuse in infancy or childhood are more likely to be addicted, prone to criminal activity, risky sexual behavior, and violence during adolescence, and when growing up are more likely to suffer from psychosocial problems and chronic illnesses. Experience in other countries shows that the introduction of a family attendance model reduces the number of women who smoke during pregnancy, the number of diagnoses of gestational hypertension, and fewer preterm births. Newborns' mortality is also declining, the likelihood of a second pregnancy within 2 years after the first birth, also the number of hospitalizations for children due to injuries decreases. The cases of violence against children and even arrests of young people for criminal activities are fewer.

Thus, PHCC of Pakruojis will contribute to the first initiative in Lithuania to help families, especially those from vulnerable groups, develop parenting skills, help create a safe environment for children, and change the “cultural-historical” awareness of childcare and upbringing. The “Family Attendance through Early Intervention Services” project will create a patient-centered service to raise awareness and responsibility among families for the health and safety of them and their children.

Working together for a green, competitive, and inclusive Europe


 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO „INTEGRUOTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MODELIO PRITAIKYMAS POLILIGOTŲ PACIENTŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI PIRMINĖJE GRANDYJE“ ĮGYVENDINIMAS

 image002

Viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centru (toliau – PPSPC), kartu su partneriais Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – VUL Santaros klinikos) Viešąja įstaiga Viešąja įstaiga Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centru (toliau – DPSPC), Viešąja įstaiga Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centru (toliau – APSPC) įgyvendina projektą Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0009 „Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. rugsėjo mėn. 23 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. rugsėjo mėn. 23 d.

Projekto vertė – 902 814,11 Eur, iš jų 547 364,31 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, 355 449,80 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Pakruojo rajono PSPC projekto metu įsisavins 156 017,84 Eur.

Projekto tikslas - pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.

Projekto uždavinys - išbandyti inovatyvų paslaugų teikimo modelį dviem ir daugiau ligų sergančių pacientų gydymui.

Projekto veiklos:

- modelio išbandymas;

- sveikatos priežiūros specialistų mokymai.

Šiuo metu klinikinėje praktikoje yra taikomas į vieną ligą orientuotas sveikatos priežiūros modelis, dėl kurio poliligoti pacientai susiduria su fragmentuota sveikatos priežiūra, kurios rezultatas – nepakankama, neefektyvi, neveiksminga poliligotų pacientų priežiūra. Poliligotumas yra susijęs su kompleksine sveikatos priežiūra bei polifarmacija – dėl šių priežasčių padidėja potenciali nepageidaujamų reakcijų bei vaistų sąveikos rizika, galimas netinkamas vaistų vartojimas ar tarpusavyje nederančių vaistų paskyrimas. Poliligotų pacientų sveikatos priežiūros modelių kūrimas tampa prioritetu daugumoje sveikatos priežiūros sistemų, kurios vis dar yra orientuotos į ūmines, o ne lėtines ligas, todėl būtina sukurti kompleksinį poliligotų pacientų sveikatos priežiūros modelį, pagrįstą komandinio darbo principais, kuris pagerintų poliligotų pacientų sveikatos priežiūros kokybę. Pirminė poliligotų pacientų sveikatos priežiūra turi būti koordinuojama ir valdoma, siekiant sumažinti netinkamo gydymo riziką.

Vienas plačiausiai Europoje išbandytų dviem ar daugiau lėtinių ligų sergančių pacientų priežiūros modelių yra įgyvendinti pagal projektus CHRODIS, CHRODIS PLUS. Santaros klinikos svariai prisidėjo prie šių projektų įgyvendinimo, Santaros klinikų specialistai turi unikalios patirties šio modelio rengime ir išbandyme, todėl buvo pasirinktas šis modelis išbandyti jį platesniu mastu. Modelis bus išbandomas 4 Lietuvos pirminės sveikatos priežiūros centruose Druskininkuose, Pakruojyje, Aukštadvaryje ir Vilniuje.

Pasirinkto išbandyti modelio komponenčių efektyvumas yra įvertintas ir žinomas, tačiau nėra duomenų, kaip toks modelis veiktų keliose skirtingo dydžio sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose yra nuo pusantro iki keliolikos tūkstančių prisiregistravusių pacientų.

Projekto rezultatai

Tikimasi, kad įgyvendinus  projektą pagerės dviem ir daugiau lėtinių ligų sergančių pacientų sveikatos priežiūros paslaugos ir šių pacientų gyvenimo kokybė, sumažės jų apsilankymų skaičius pirminės sveikatos priežiūros įstaigose ir hospitalizacijų skaičius. Tikimasi, kad projekto dėka šeimos gydytojai turi naują efektyvų metodą gydyti poliligotus pacientus. Taip pat planuojama, kad pagerės šeimos gydytojų ir gydytojų specialistų bendradarbiavimo efektyvumas, kas leistų ne tik pasiekti geresnių gydymo rezultatų bet ir efektyviai planuoti pacientų gydymui skirtą laiką ir resursus. Projekto rezultatai sudarys prielaidas administracijos darbuotojams efektyviau planuoti gydytojų darbo laiką, naudoti sveikatos priežiūros resursus, sumažinti ligoninėms kainuojančių hospitalizacijų ir išvengtinų pacientų vizitų skaičių. Visi šie rezultatai sudarys prielaidas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugas dviem ir daugiau ligų sergantiems pacientams bei leis efektyviau panaudoti sveikatos priežiūrai skiriamus išteklius.


zenklas 2015 04 13

proj1


pak proj