Registracija su esveikata.lt
Skambinkite I–V 8:00–18:00 (8 421) 69 046

Nekilnojamojo turto nuoma

NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

I. NUOMOJAMAS PAKRUOJO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PATIKĖJIMO TEISE VALDOMAS NEKILNOJAMASIS TURTAS.

Pastato-ambulatorijos su gyvenamaisiais butais (unikalus Nr. 6599-4004-6016, adresas: J. Šliavo g. 2, Žeimelis, Pakruojo r. sav., pagrindinė pastato naudojimo paskirtis – gydymo) patalpos, kurios pirmo aukšto plane pažymėtos simboliais II-1 iki II-9, bendras patalpų plotas 86,29 kv. m, Nekilnojamojo turto registro Nr. 40/128518, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų duomenys nustatyti 2002 m. kovo mėn.

Turtas nuomojamas šioms veikloms vykdyti: vaistinės veiklai vykdyti.

Nekilnojamasis turtas nuomojamas ne ilgiau kaip iki 2031 metų sausio mėnesio 31 dienos (imtinai).

Pradinis nekilnojamojo turto nuompinigių dydis – 38,81 Eur/mėn.).

Pradinio įnašo dydis – 116,43 Eur (konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į nekilnojamojo turto nuompinigius).

II. BENDROSIOS VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS.

1. Viešo nuomos konkurso (toliau – konkursas) dalyviai privalo sumokėti pradinį įnašą (116,43 Eur), kuris lygus 3 mėnesių nustatytam pradiniam nuompinigių dydžiui, į Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (įstaigos kodas 168061765) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT187300010088903045 Swedbank AB.

2. Konkurso dalyvio pradinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti konkurso dalyviais.

3. Nuompinigiai už turto objekto nuomą mokami kiekvieną mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos.

4. Delspinigiai už praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 proc. nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

5. Konkursas vykdomas vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-297 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patirtinimo“ patvirtintu Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašu.

III. KONKURSO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS.

1. Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis priimami 2021 m. vasario 17 d. 8.30-11.30 – 13.30-16.30 val. Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro administracijos pastate 101 kabinete, J. Basanavičiaus g. 4, 83151 Pakruojis.

2. Konkurso dalyviai pateikia komisijos nariui arba turto valdytojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

2.1. paraiška (paraiškos forma pridedama), kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Paraiška turi būti pasirašyta viešo nuomos konkurso dalyvio arba jo įgalioto atstovo;

2.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

2.3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis (Eur/mėn);

2.4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

2.5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

2.6. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.

Laikoma, kad asmuo dokumentus dėl dalyvavimo viešame nuomos konkurse pateikė tinkamu būdu, jei dokumentai pateikti asmeniškai aukciono organizatoriui, paštu, per kurjerį.

IV. KOMISIJOS POSĖDŽIO VIETA, DATA, LAIKAS.

Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro turto nuomos komisijos posėdis, kurio metu bus plėšiami viešo nuomos konkurso dalyvių vokai su pasiūlymais, vyks 2021 m. vasario 18 d. 10.00 val. Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro administracijos pastate 101 kabinete, J. Basanavičiaus g. 4, 83151 Pakruojis.

V. KITA INFORMACIJA.

1. Turto apžiūra vyksta iš anksto susitarus su Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro atsakingais darbuotojais J. Basanavičiaus g. 4, 83151 Pakruojis, tel: 8 685 59181, el. paštas buhalterija@pakpspc .lt

2. Išsamesnė informacija apie nuomojamą nekilnojamąjį turtą pateikiama Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro  interneto svetainėje (adresas: http://www.pakpspc.lt).

* Dėl konkurso dalyvių registravimo ir tolimesnių veiksmų (po viešo nuomos konkurso laimėtojo nustatymo) bendrauti su Pakruojo rajono  pirminės sveikatos priežiūros centro atsakingais darbuotojais, J. Basanavičiaus g. 4, 83151 Pakruojis, tel: (8 421) 69041, el. paštas buhalterija@pakpspc .lt.

PARAIŠKA DĖL DALYVAVIMO PAKRUOJO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS KONKURSE