Prašymas gydytis pas mus
Skambinkite I–V 8:00–18:00 (8 421) 69 046

Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas

logotipas12598

“Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimo” projektas Nr.  LT03-2-SAM-K02-004

Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau - Pakruojo PSPC) pradeda įgyvendinti “Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas Pakruojo PSPC” projektą Nr. LT03-2-SAM-K02-004. Projektas įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis, pagal programą “Sveikata”, kurią finansuoja Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija. Skirta finansavimo suma 105 807,86 Eur. Projektas įgyvendinamas be partnerių.

Projekto tikslas - teikti paramą ir pagerinti Pakruojo rajono besilaukiančių mamų informavimą nėštumo metu, pagimdžius ir iki kol vaikai sulauks 2 metų amžiaus.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2021 m. gruodžio 01 d. - 2024 m. balandžio 30 d.

Siekiant įgyvendinti užsibrėžtą tikslą, bus kuriamas šeimų lankymo modelis, skirtas ankstyvai intervencijai. Norint užtikrinti projekto sėkmę, specialistams bus kuriama mokymų programa, įgalinanti teikti ankstyvos intervencijos paslaugas, skirtas besilaukiančioms, pagimdžiusioms ir auginančioms vaikus iki 2 metų moterims bei jų šeimoms. Mokymų programai atrinkti motyvuoti, bendraujantys ir empatiški specialistai, kurių asmeninės savybės padės užtikrinti projekto sėkmę.

Kodėl reikalingas šis projektas?

Nors daugeliui tėvų noras mylėti ir rūpintis savo vaiku atrodo natūralus ir savaime suprantamas dalykas, tačiau dalis šeimų patiria sunkumų, kuriuos patiems, be išorinės pagalbos išspręsti sunku. Tam, kad vaikas visapusiškai vystytųsi, svarbu harmonija, laimė šeimoje, tėvų meilė bei supratimas. Dažnai girdima, kad vaikai, kurie patyrė netinkamą elgesį kūdikystėje ar vaikystėje, paauglystėje dažniau linkę į priklausomybes, nusikalstamą veiką, rizikingą seksualinę elgseną bei smurtą, o suaugę dažniau kenčia nuo psichosocialinių problemų bei lėtinių ligų. Kitų šalių patirtis rodo, kad įdiegus šeimų lankymo modelį sumažėja rūkančių moterų nėštumo metu, mažiau nėštumo hipertenzijos diagnozių bei ankstyvo gimdymo. Mažėja ir naujagimių mirtingumas, antrojo nėštumo tikimybė per 2 metus po pirmojo gimdymo, sumažėja vaikų hospitalizacijų dėl traumų, fiksuojama mažiau smurto atvejų prieš vaikus ir net jaunimo suėmimų už nusikalstamas veiklas.

Taigi, Pakruojo PSPC šio projekto įgyvendinimu prisidės prie pirmosios Lietuvoje iniciatyvos, skirtos padėti šeimoms, ypač iš pažeidžiamų grupių, ugdyti tėvystės įgūdžius, padėti kurti saugią aplinką vaikams, keisti “kultūrinį – istorinį” sąmoningumą apie vaikų priežiūrą ir auklėjimą. “Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas” projektas leis sukurti paslaugą, orientuotą į pacientą, ugdyti šeimų sąmoningumą bei atsakomybę už jų ir jų vaikų sveikatą bei saugumą.

Platesnė informacija apie projektą interneto svetainėje www.norwaygrants.lt

Kartu už žaliąją, konkurencingą ir įtraukią Europą

 

“Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimo” projekto Nr.  LT03-2-SAM-K02-004 įgyvendinimas 

VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau - Pakruojo PSPC) vykdomas “Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas Pakruojo PSPC” projektas, kuris įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis, pagal programą “Sveikata”, finansuojamas Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos, sėkmingai startavo ir juda į priekį. Projektui įdarbinta šeimų lankymo specialistė mokymų metu supažindinta ir apmokyta dirbti pagal parengtą specialią programą. Ji jau kelis mėnesius kryptingai dirba su mamomis, šeimomis ir jau gimusiais vaikais. Mamoms suteikiama visokeriopa pagalba, kuri reikalinga tam tikru gyvenimo periodu: nėštumo metu, pirmomis vaikų gyvenimo dienomis, mėnesiais. Šiuo metu projekte turime 24 šeimas. Jose besilaukiančios arba neseniai pagimdžiusios moterys, visos nuolat lankomos ir bendrauja su specialiste.

Taip pat Pakruojo PSPC sėkmingai įgyvendintas “Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas Pakruojo PSPC” projekto renginys, skirtas pristatyti projektą bendradarbiaujančioms įstaigoms. Renginys vyko 2022 metų kovo 24 dieną, tad jo atgarsiais spėta pasidalinti tarpusavyje, rajono spaudoje, socialiniuose tinkluose. Į renginį pakviesti: Pakruojo rajono policijos komisariato atstovai; Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro darbuotojai; nevyriausybinių organizacijų atstovai, tai yra: iš Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus, Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos, Agentūros – visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondo. Su susirinkusiais aptartas projekto tikslas, uždaviniai, įgyvendinimo, tarpusavio bendradarbiavimo eiga, numatomi rezultatai ir žinoma tokio projekto reikšmė mūsų bendruomenei. 

Taigi, tikimasi ir tolesnio šeimų įsitraukimo, noro dalyvauti projekte, pasitikėjimo šeimų lankymo specialiste. Tikime bendradarbiaujančių įstaigų pagalba, noru ir galimybe prisidėti, greito reagavimo į iškilusias problemas, kad viso įgyvendinimo metu projektas vyktų sklandžiai ir būtų užtikrintas jo tęstinumas.

 

Project “The implementation of the model of family attendance in the provision of early intervention services”No LT03-2-SAM-K02-004

Primary Health Care Center of Pakruojis district (hereinafter – Pakruojis PHCC) implement a project “The implementation of the model of family attendance in the provision of early intervention services in Pakruojis PSPC” No LT03-2-SAM-K02-004. The project is being implemented by the European financial mechanism of the European Economic Area, under the program “Health”, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway. The allocated financing amount in 105 807, 86 Eur. The project is implemented without partners.

This project aims to provide support and improve the information for expectant mothers in Pakruojis district during their pregnancy, after giving birth, and until their children are 2 years old.

The duration of program implementation is from December 1, 2021, to April 30, 2024.

To achieve this aim, a model for family visits for early intervention will be developed. To ensure the success of the project, a training program will be developed for professionals to enable early intervention services for women and their families who are expecting, after giving birth and raising children under 2 years old. Motivated, communicative and empathetic specialists are selected for the training program. These personal qualities will help to ensure the success of the project.

Why is this project needed?

For many parents, the desire to love and take care of their children seems natural and self-evident, however, some families experience difficulties that are difficult to resolve on their own without any help. Harmony, family happiness, parental love, and understanding are important for the comprehensive development of the child. It is often heard that children who have experienced abuse in infancy or childhood are more likely to be addicted, prone to criminal activity, risky sexual behavior, and violence during adolescence, and when growing up are more likely to suffer from psychosocial problems and chronic illnesses. Experience in other countries shows that the introduction of a family attendance model reduces the number of women who smoke during pregnancy, the number of diagnoses of gestational hypertension, and fewer preterm births. Newborns' mortality is also declining, the likelihood of a second pregnancy within 2 years after the first birth, also the number of hospitalizations for children due to injuries decreases. The cases of violence against children and even arrests of young people for criminal activities are fewer.

Thus, PHCC of Pakruojis will contribute to the first initiative in Lithuania to help families, especially those from vulnerable groups, develop parenting skills, help create a safe environment for children, and change the “cultural-historical” awareness of childcare and upbringing. The “Family Attendance through Early Intervention Services” project will create a patient-centered service to raise awareness and responsibility among families for the health and safety of them and their children.

More information about the project on the website www.norwaygrants.lt

Working together for a green, competitive, and inclusive Europe

 

The implementation of the project “The introduction of the model of family attendance in the provision of early intervention services”No LT03-2-SAM-K02-004

Primary Health Care Center of Pakruojis district (hereinafter – Pakruojis PHCC) and the Lithuanian University of Health Sciences implement a project “The implementation of the model of family attendance in the provision of early intervention services” No LT03-2-SAM-K02-004. The project is being implemented by the European financial mechanism of the European Economic Area under the “Health” program. The project, funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway, has successfully started and is moving forward. The family attendance specialist was employed for the project, she was introduced to the project and trained to work according to the prepared special program. For several months now, she has been working purposefully with mothers, families, and already-born children. Mothers are provided with all the help they need during a certain period of their lives: during pregnancy, the first days and months of their children’s life. We currently have 24 families in the project. The family consists of women who are expecting or have recently given birth and all of them are regularly visited and in contact with a specialist.

The Pakruojis PHCC also successfully implemented the project event of “Implementation of the Family Attendance with Early Intervention Services Model in Pakruojis PHCC’’. This event was designed to present the project to the collaborating institutions. The event took place on March 24, 2022, so it was possible to share about it in the district press and on social media. The representatives of Pakruojis District Police Commissariat; Employees of Pakruojis Outpatient Social Services Center; representatives of non-governmental organizations, ie: from the Pakruojis branch of the Lithuanian Samaritan Community, Pakruojis St. Jonas Baptist Parish, Agency - All Lithuanian Children Pakruojis Charity and Support Foundation were invited to the event. The purpose of the project, tasks, implementation, mutual cooperation, expected results, and significance of the project for our community was discussed with the participants.

The involvement of families, willingness to participate in the project and trust in the family visit specialist continues to be expected. We believe in the help of the cooperating institutions, the willingness and opportunity to contribute, and the quick response to the problems that have arisen so that the project will run smoothly and ensure its continuity throughout the implementation.